08 - 510 510 74

  • Brett sortiment
  • Snabb leverans
  • Professionell kundservice

Integritetspolicy

1. Integritetspolicyns omfattning
1.1 Nedan beskrivs hur Enter Sales & Distribution AB , org. nr 559345-3524, med adress Västra Trädgårdsgatan 11A, 111 53, Stockholm, Sverige (”Enter Sales & Distribution”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbsida, app och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Enter Sales & Distribution AB och vid köp och leverans av varor från Enter Sales & Distribution AB (”Tjänsten”). En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgift är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analys, registrering och lagring. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Enter Sales & Distribution AB är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

2. Personuppgiftskällor
2.1 Policyn gäller för personuppgifter som vi samlar in från följande källor:

a) Beställningar och förfrågningar till kundservice
Information som anges vid beställning, din kundhistorik samt e-postkommunikation med vår kundservice.

b) Jobbansökningar
Information som ges av dig i samband med jobbansökningar.

c) Webbplatser som drivs av Enter Sales & Distribution AB
Information som samlas in på våra domäner, samt våra webbplatser på sociala medier tillhörande tredje parter som Facebook, LinkedIn och Instagram.

d) E-postkommunikation
Elektronisk kommunikation mellan dig och Enter Sales & Distribution AB

e) Demografiska uppgifter
Alla uppgifter som du lämnar vid registrering samlas in. Geografiska uppgifter om bostadsområde kan också samlas in.

f) Information om användning av våra webbplatser/kommunikationNär du besöker vår webbplats använder vi automatiska datainsamlingstekniker för att samla in information om dina aktiviteter. Här ingår länkar du klickar på, sidor och innehåll du tittar på och motsvarande information och statistik om ditt besök. Informationen hämtas automatiskt med hjälp av kakor (webbläsarkakor och sessionscookies) samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. uppgifter om arbetsgivare/ organisation, dess adress och din titel. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten, inklusive information om din användning av Tjänsten, teknisk data som IP-adress, hårdvarutyp, operativsystem och webbläsarversion, geografisk information och adressuppgifter. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som t.ex. SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

g) Teknisk information, dator/mobiltelefonInformation om din dator eller liknande utrustning som används för att komma åt vår webbplats, t.ex. IP-adressen till din dator/enhet, operativsystem, webbläsare och version. Om du använder en smartphone eller annan mobil enhet, samlar vi också in information om telefonens unika ID, reklam-ID, geografiskt läge etc. för enheten.

3. Personuppgifter som behandlas
Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

a) Kontaktuppgifter i samband med beställning av varor eller supportärenden • Namn
• Adress
• Land

• Telefonnummer
• E-postadress
• Kundnummer
• Användarnamn och lösenord

b) Ytterligare uppgifter om dig som har enskild firma eller personligt kundnummer • Personnummer

c) Kontaktuppgifter för tillhandahållande av nyhetsbrev, kampanjer samt viktig information • E-postadress
• Företagsnamn/Namn
• Organisationsnummer/personnummer

d) Kontaktuppgifter i samband med jobbansökningar • Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

• Kön
• Sökt tjänst
• Födelsedata
• Information lämnad av referenser • Summeringar av intervjuer
• CV
• Personligt brev

e) Kontaktuppgifter i samband med att du kontaktar oss via hemsidan eller över e-mail • Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

f) Cookies
På Enter Sales & Distribution ABs webplats, www.entersales.com används permanenta cookies för bästa funktionalitet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

g) Loggfiler
Vi samlar in information med hjälp av loggfiler som registrerar aktiviteter på vår webbplats och samlar in statistik om dina surfvanor.

h) Webbtaggar
Webbtaggar är skript med koder kopplade till grafiska objekt på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Syftet med dem är att skicka tillbaka data till oss. Exempel på information som samlas in är teknisk information som IP-adresser och information om hur du svarar på en e-postkampanj (t.ex. tidpunkt för när mejlet öppnades, länken du klickade på, om du använder dator/ mobiltelefon etc.) Vi använder webbtaggar på vår webbplats och i e-postkommunikation.

4. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

4.1 Vi behandlar dina personuppgifter under a) ovan för ändamålet, och baserat på vårt berättigade intresse av, att möjliggöra beställningar, att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor, att tillhandahålla direktmarknadsföring, att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter under a) ovan för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

4.2 Vi behandlar dina personuppgifter under b) för de ändamål som anges under 4.1 ovan och den lagliga grunden att fullgöra avtalet med dig.

4.3 Vi behandlar dina personuppgifter under c) för ändamålet, och baserat på vårt berättigade intresse av, att tillhandahålla nyhetsbrev, kampanjer samt viktigt information till dig.

4.4 Vi behandlar dina personuppgifter under d) för ändamålet att administrera jobbansökningar. För utlysta tjänster behandlar vi dessa uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att administrera jobbansökningar i samband med den utlysta tjänsten. För spontanansökningar behandlar vi dessa uppgifter baserat på ditt samtycke.

4.5 Vi behandlar dina personuppgifter under e) för ändamålet, och baserat på vårt berättigade intresse av, att följa upp frågor från dig.

4.6 Vi behandlar dina personuppgifter under f) – h) ovan för ändamålet, och baserat på vårt berättigade intresse av, att uppfylla allmänna affärssyften såsom att förbättra din upplevelse av Tjänsten, att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, att analysera din användning av Tjänsten, att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten, att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten, att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten, att mäta effekten av marknadsföring och reklamkampanjer samt för tillhandahållande av statistik och analyser.

5. Lagring av personuppgifter

5.1 Vi lagrar dina personuppgifter enligt punkten a) - b) ovan så länge du innehar ett konto hos oss. Därefter sparar vi dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till dess du motsätter dig sådan behandling. I övrigt behandlar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller som vi är skyldiga till enligt lag.

5.2 Vi lagrar dina personuppgifter enligt punkten c) ovan tills du meddelar oss att du inte längre vill motta nyhetsbrev, kampanjer samt viktigt information av oss.

5.3 Vi lagrar dina personuppgifter enligt punkten d) ovan tills ansökningsförfarandet är slut, alternativt för spontanansökningar till dess att du drar tillbaka ditt samtycke (dock som längst under två år).

5.4 Vi behandlar dina personuppgifter enligt punkten e) tills ärendet med dig är avslutat.

5.5 Vi behandlar dina personuppgifter enligt punkterna f) – h) ovan så länge det är nödvändigt för att uppnå ändamålen i punkt 4.6 ovan.

5.6 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

6. Mottagare

6.1 Vi kan komma att lämna ut nödvändiga kontaktuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna integritetspolicy.

6.2 Övriga uppgifter lämnas inte ut till tredje part i något annat syfte än att uppdatera uppgifter för offentliga register eller statistik/analyser utförda av tredje part på vårt uppdrag. Uppgifterna avpersonifieras i största möjliga utsträckning. Tredje part ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om vi är skyldiga att göra detta till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

7. Hantering av personuppgifter

7.1 Vi har utformat ett antal metoder för att hålla de personuppgifter du lämnar så hemliga och säkra som möjligt. Observera att skyddet inte omfattar uppgifter som du väljer att dela i sociala medier.

7.2 Dina personuppgifter hanteras bara av behörig personal som har tillgång till dem i kraft av sin befattning, och som måste ha tillgång till/använda uppgifterna endast för angivet/befogat syfte.

7.3 Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Här används gängse säkerhetsmetoder för att förebygga obehörig åtkomst. Vi följer tillämpliga lagar och allmänt vedertagna normer för att skydda privata och känsliga uppgifter.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

8.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

8.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

8.4 Om vår behandling baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke har vi inte längre rätt att utföra denna behandling.

8.5 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

8.6 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Order Nordic AB:s berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

8.7 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

8.8 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

8.9 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

9. Tillägg och ändringar
Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade integritetspolicyn.

10. Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@entersales.com